چشم انداز


اهداف و چشم انداز

گروه روان راه براین باور است که الگویی موفق باید تلفیقی از تعهد و حرکت در مسیر نوآوری به همراه تغییر در جهت کمال تیمی باشد.
در راستای افزایش بهره وری شبکه توزیع و کاهش هزینه های واحدهای تجاری و تولیدی کشور، شرکت حمل و نقل بین المللی روان راه مصمم است تا به یک گروه لجستیک و پویا وبا استانداردهای بین المللی تبدیل گردد.

مأموریت شرکت

شرکت حمل ونقل بین المللی روان راه با تأکید بر اصل مشتری محوری و با بکار گیری مجموعه ای از راهکارهای نوآورانه در راستای تکمیل زنجیره عرضه با هدف بنیان های اقتصادی برای برآورده کردن منافع همه ذینفعان گام برمی داریم.


اهداف استراتژیک

عمده ترین اهداف استراتژیک شرکت روان راه عبارتند از:
- ایمنی و اطمینان: ایجاد سیستم حمل و نقل ایمن برای کاربران و مصرف کنندگان
- پویایی: حداکثرسازی عملکرد و دسترسی به سیستم حمل و نقل
- تحویل به موقع: بهبود کیفیت تحویل خدمات و برنامه های حمل و نقل
- بهره وری: ارتقاء سطح خدمات در بخش های مختلف نیروی کار درون شرکت


ارزش ها

- حفظ ارزش های اخلاقی و انسانی
- لزوم روز آمدی اطلاعات شرکا و ذینفعان در حوزه کاری خود
- هماهنگی و انسجام
- مسئولیت پذیری، امانتداری و مشارکت میثاق مدیریت و کارکنان
- شفافیت و صداقت
- ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و کارمندان و سهامداران