ترابری مرکب


خدمات ترابری مرکب

اين شركت با برخورداري ازسوابق درخشان درامر حمل ونقل بين المللي با بسياري ازشركتها و موسسات همكاري داشته ودارد. ضمن اينكه با بهره مندي ازامكانات پيشرفته ولجستيكي درحمل و نقل بين المللي وامكانات مناسب درارسال وتحويل محمولات از مبداء تا مقصد، حمل ، نظارت مستمرداشته واطلاعات لازم مراحل حمل كالا را در اختيار صاحبان محترم كالا قرار ميدهد.

تماس با ما

اشکال حمل ونقل چندوجهی این شرکت به شرح ذیل می باشد:

- خشكي- دريا- خشكي (Land-Sea-Land)
- جاده- هوا- جاده (Road-Air-Road)
- دریایی – هوایی – دریایی (Sea – Air- Sea)
- ریل – جاده – رودخانه – دریا (Rail – Road – Inlandwater – Sea)
- مینی بریج (Mini Bridge)
- لندبریج ها (Land Bridge)
- رویه رو – رو (َRo – Ro)
- رویه لش (L.A.SH: Light Abroad Ship)
- رویه پیگی بک (Piggy Back)
- رویه قطار دریایی (Seatrain)